Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen D66 Zandvoort – Bentveld

Voorzitter, Wethouders (college), inwoners van de Gemeente Zandvoort & collega raadsleden,

In het coalitieakkoord zijn vier belangrijke zaken afgesproken.

  1. Focus op inhoud en resultaat
  2. De begroting 2017, inclusief de daarin opgenomen bestuursagenda, wordt uitgevoerd.
  3. Goed onderbouwende aanvullingen op de begroting i.v.m. nieuwe coalitiepartners, worden opgenomen in een oplegger bij de begroting.
  4. De voorbereiding voor de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem vanaf 1 januari 2018 zal naar verwachting in 2017 veel ambtelijke en bestuurlijke capaciteit vergen. Daarom is terughoudendheid bij het oppakken van geheel nieuwe onderwerpen het parool. Daarom wordt er ook uitgegaan van een beleidsluwe begroting vanwege deze transitie en vanwege de nieuw te vormen coalitie in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen.

M.b.t. het eerste punt vindt D66 dat het de laatste jaren voornamelijk op inhoud en resultaat beter gaat met Zandvoort en wij zijn daar zeer tevreden over. Er worden zaken opgepakt die jaren geleden zijn blijven liggen. In de vorige algemene beschouwingen van mijn collega blijkt dat de gemiddelde projecten 22 jaar duren. Deze coalitie heeft er een aantal in zeer grote snelheid opgelost en opgepakt.

Tijdens de behandeling van de begroting in de commissievergadering heeft mijn collega van D66 complimenten uitgesproken over de begroting 2018. Er wordt geïnvesteerd in de toekomst van Zandvoort. We hebben het hier over de strategische investerings agenda. Het betreft de openbare ruimte, infrastructuur, wonen en leefomgeving. Daarnaast zijn er ambities voor het bedrijventerrein nieuw noord, sport en duurzaamheid. Deze ambities zullen gesteund worden door D66.

De in 2014 ingeslagen weg om de financiën van Zandvoort op orde te brengen wordt elk jaar verder bewandeld. Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd en tarieven alleen trendmatig aangepast. D66 vindt dat een goed idee. Daarnaast blijkt dat de totale lasten in 2018 omlaag gaan, ondanks de trendmatige verhoging, lees indexering, vanwege een daling in de afvalstoffenheffing. Dat is mooi meegenomen voor de burger.

De 5 belangrijkste beleidsvoornemens in de begroting zijn:

  1. Sociaal domein: Het benutten van de kracht van de samenleving, iets waar Zandvoort trots op mag zijn, aandacht voor nieuwe contracten met zorgaanbieders, uitvoering van de nota sport en gezondheid en de verzelfstandiging van het museum. Dat laatste moet overigens snel gebeuren, wil het college de verzelfstandiging realiseren in 2018.
  2. Ruimtelijk domein: Bedrijventerrein nieuw Noord, watertorenplein (wachtend op het onderzoek), badhuisplein, Entree Zandvoort en LDC via de SIA. Invulling van de nota investeringsonderhoudsplan openbare ruimte (MIOP IOR 2018-2027 van ruim € 50 miljoen euro. Maar ook meer groen en bovenal meer en betere speelplekken voor onze kinderen.
  3. Toerisme en economie: Versterking van het economisch klimaat d.m.v. de MRA (Metropool regio Amsterdam) en een transparant, dienstverlenend en innovatieve aanpak bij de samenwerking met inwoners en ondernemers. Mede dankzij de Toeristische visie en innovatiefonds, opgesteld door onze wethouder, kijkt D66 hier naar uit met vol vertrouwen. Daarnaast zijn we zeer benieuwd naar de visie op de economie van Zandvoort in 2018.
  4. Publieke dienstverlening: Versterking en waarborging van de zelfstandige positie van Zandvoort. De ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem vraagt veel bestuurlijke moed. Belangrijk overigens is ook streven naar minder regelgeving en bovenal meer vertrouwen. Dat laatste kan Zandvoort goed gebruiken ook met de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. D66 Zandvoort hecht grote waarde aan de inzet van een onafhankelijke controller in dit proces.
  5. Veiligheid: Extra inzet op preventie en handhaving.

Daarnaast zijn wil D66 benoemen dat er veel zaken goed geregeld zijn door Zandvoort. Kijk naar de renovatie van de Gertenbachschool. De financiering moest even geregeld worden maar dan heb je ook wat. In korte tijd een prachtig mooi nieuw schoolgebouw. Een goed voorbeeld van de slagkracht van het college en deze gemeenteraad. Mede door het goede financiële beleid is er veel mogelijk. Daarnaast zullen veel Zandvoorters zullen blij zijn met het aangenomen “Beleidsplan schuldhulp dienstverlening”, “Het minimabeleid” en de “Gedeelde visie op het volkshuisvestingsbeleid” . Zomaar een paar zaken waar D66 trots op is.

Vorig jaar kopte mijn collega nog in over het Watertorenplein: En dan hebben wij nog de categorie “ lang gewacht en toch gekomen”, althans er dreigt nu toch een aantal dingen te gebeuren .
Het is bijzonder jammer om te moeten constateren dat de plannen bevroren zijn. Overigens met een goede reden. We weten niet hoe het proces hierin beïnvloed is en we wachten dit af. Zowel het onderzoek van het college en het raadsonderzoek.

Vorig jaar hebben we het benoemd: D66 krijgt de indruk dat projecten bij ons gemiddeld 22 jaar duren. Gelukkig is in de afgelopen 4 jaar anders gebleken. Deze begroting straalt ambitie uit en de mogelijkheid om achterstand, door economische crisis, weg te werken.

Zandvoort zet zich voortdurend in voor het aantrekken van dag- en verblijfstoeristen. Overigens een nieuw record in 2016 van 995.000 dag- en verblijfstoeristen. De gemeente, het VVV en de ondernemers hebben de handen ineengeslagen om samen evenementen te organiseren die passen bij het DNA van Zandvoort. Dit college heeft zich intensief ingezet met het verbeteren van de communicatie tussen het bedrijfsleven, vastgoedeigenaren en het VVV. Dit heeft geleid tot Convenant Pop Up en werpt zijn vruchten af. Net als de toeristische visie.

Een ander stimulerings maatregel heeft geleid tot het fenomeen Retail & Horeca. Ideeën zijn geïnventariseerd en een Kernteam is aan de slag gegaan wat o.a. heeft geleid tot het voorstellen van een Innovatiefonds Zandvoort aan Zee. Een pot met geld waaruit allerlei initiatieven kunnen worden bekostigd. D66 is bijzonder trots op deze uitwerkingen en we hopen een stijgende lijn in het niveau van evenementen en horen dat er mooie ideeën in ontwikkeling zijn. Met andere woorden, college, jullie zijn op de juiste weg en we zijn bijzonder trots dit innovatiefonds.

De ondoorzichtige regelgeving op het gebied van het sociaal domein wordt ook wel de “Paarse Krokodil” genoemd.
D66 vindt het fijn dat er van af nu een sociaal wijkteam is. Het idee 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur vinden wij zeer belangrijk. Burgers moeten gemakkelijk toegang kunnen vinden tot voorzieningen. Minder regelgeving , meer aandacht voor de burger, minder controles en meer vertrouwen zijn daarvoor nodig.

Wij hebben vorig jaar aandacht besteed aan de zgn. watervelden voor de hockeyclub. We zijn daarom ook bijzonder content dat de toegezegde vernieuwing van het hockeyveld door de aanleg van een waterveld is uitgewerkt in de sportnota. Daarnaast heeft de Gedeputeerde Staten van Noord Holland Zandvoort aangewezen als één van de “Durfspots” aan de kust. Het is, nogmaals, een stimulans voor het beoefenen van extreme wind- en watersporten. Een mooie kans voor Zandvoort om uit te groeien tot DE watersportplaats van de metropoolregio Amsterdam. Het zou mooi zijn als in Zandvoort hierdoor toonaangevende watersportevenementen en internationale wedstrijden worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de kite wedstrijd die dit afgelopen jaar is gehouden. Het zet Zandvoort op de kaart.

Al jaren wordt de Zandvoortse gemeenteraad bekritiseerd op haar functioneren en om de onderlinge verstandhouding tussen haar leden. We ontvangen ook vanuit de samenleving dat het vertrouwen in de politiek geschaad is. Daarnaast geeft een onderzoek aan onder raadsleden landelijk dat er te weinig geluisterd wordt naar elkaar en er teveel gedebatteerd wordt over de details. Juist om dat de raad een kader stellende rol heeft is dat inefficiënt vergaderen. We willen de volgende raad meegeven dat men meer naar elkaar geluisterd wordt en er meer openlijk dialoog is op de inhoud.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die deze begroting gemaakt heeft en die het mogelijk maken ons werk als raadslid te verrichten.
Ik wens alle andere partijen bij deze alvast alle succes toe bij de verkiezingen van 2018 en ik hoop op een frisse, nieuwe raad.

Michiel Hermsen

Gepubliceerd op 13-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018