Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 juni 2020

D66 zoekt kandidaat wethouder voor gemeente Zandvoort

Instellingsbesluit Wethouders adviescommissie

Het bestuur van D66 Zandvoort en Bentveld, bij een op 20 juni 2020.  Besluit het profiel van de wethouder vast te stellen zoals hieronder opgenomenBesluit tot het instellen van een Wethouders Advies Commissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement.

Taak

De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een nietbindend advies op te stellen over de mate  van geschiktheid van de wethouders kandidaten, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel. De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat van wethouder.

Werkwijze

Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:Kandidaten kunnen per mail (johanvanmarle@hotmail.nl) hun interesse melden tot en met  donderdagavond 25 juni 2020 20:00 door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. De
WAC doet een eerste selectie op basis van de brieven, alvorens over te gaan tot tenminste één gespreksronde.
In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen. De WAC vormt haar advies als volgt: de WAC draagt de kandidaten aan de fractie voor, gesorteerd op
volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die  daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven. De WAC voert op korte termijn gesprekken met de kandidaat-wethouders en de fractie zo spoedig  mogelijk van advies voorzien.

Er is een ‘principe’-akkoord voor de coalitie. Daarom is de portefeuilleverdeling niet openbaar. Deze wordt in overleg na een getekende geheimhoudingsverklaring verstrekt aan potentiële kandidaat. Kandidaat is minimaal 6 maanden lid van D66.

Samenstelling

De WAC bestaat uit ten minste vier personen:  Een fractielid van D66 Zandvoort & Bentveld; te weten Johan van Marle. Een extern adviseur met politiek-bestuurlijke ervaring; te weten Sebastiaan Nieuwland . Een extern adviseur met politiek-bestuurlijke ervaring; te weten Gerdien Knikker. De fractievoorzitter van D66 Zandvoort & Bentveld; te weten Michiel Hermsen. De voorzitter van D66 Zandvoort & Bentveld ; te weten Gert van Kuijk

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over uitbrengen. De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken  en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) kennis neemt van de adviezen van de WAC. Het bestuur is gemandateerd om de leden van de WAC aan te stellen.

Profiel wethouder D66 Zandvoort & Bentveld

Algemeen

Zandvoort is een badplaats, midden in de wereld. We zijn daarbij vaak afhankelijk van anderen. Altijd
ook geweest trouwens. Van toeristen, van ondernemers, van financiers en van andere overheden
zoals Rijk en Provincie. Onze treinverbinding werd gefinancierd door industriëlen van buiten en heel
veel ondernemingen, gebouwen en pleinen in Zandvoort ook. Daardoor groeiden we uit tot de
badplaats die we nu zijn. Daar blijven wij aan werken.

Voor D66 begint alles daarom met goede gemeentebestuurders die hun rol snappen en die willen
luisteren, naar de inwoners en naar de raad. Naar elkaar en naar de ambtenaren. Maar die
vervolgens de taak pakken en moeilijke keuzes durven maken, ook als er weerstand is of een andere
richting wordt gevraagd. Wethouder zijn is een zware en verantwoordelijke functie waarvan heel
veel mensen afhankelijk zijn. De inwoners van Zandvoort vertrouwen erop dat we daar dus de beste
mensen neerzetten.

De wethouder:

• Draagt verantwoordelijkheid voor Zandvoort en de toekomst van haar inwoners en
ondernemers.
• Werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad,
ambtelijk apparaat, D66 Zandvoort en natuurlijk Zandvoort zelf.
• Onderhoudt korte lijnen met landelijke politiek, provincie en rijksoverheid, als
vertegenwoordiger van Zandvoort.
• Bestuurt en geeft leiding vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van de rest van
het college.
• Beïnvloedt de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord, het
verkiezingsprogramma van D66 Zandvoort, de input van de fractie en andere partijen.
• Heeft een representatieve functie in Zandvoort en zal zo veel mogelijk buiten het stadhuis
aanwezig zijn.

Competenties

• Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
• Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden en verbind.
• Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van zijn ‘stakeholders’.
• Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen en neemt adequate actie bij onvoldoende voortgang.
• Aansturen: neemt adequate actie bij onvoldoende voortgang.
• Collegialiteit: waardeert input en ervaring van collega’s.
• Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van een mening.
• Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen aansturen: weet anderen te bewegen gestelde doelen te behalen.•Coachen: beschikt over leidinggevende, sturende en coachende kwaliteiten.
•Inventief en Out-of-the-box denken.

Ervaring en vereisten

•Zij of Hij heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met de portefeuilles die zij/hij als wethouder zal beheren, dan wel aantoonbare bestuurlijke en/of politieke ervaring.
•Zij of Hij onderschrijft het gedachtegoed van D66 voor de volle 100%.
•Zij of Hij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
•De wethouder is vanaf zijn/haar aantreden fulltime beschikbaar voor de functie.
•De gemeenteraad zal jaarlijks ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste gezien de korte periode.
•Zij of Hij hebben kennis van de gemeentelijke issues en (machts)verhoudingen.
•Zij of Hij hebben een uitstekend netwerk in de partij en treden verbindend op richting het
college en de fractie.
•Gezien de bijzondere en korte periode waarin de wethouder in functie treedt, zoeken we kandidaten die zich snel dossiers eigen kunnen maken.