Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 december 2016

COALITIE AKKOORD

AFSPRAKEN EN UITGANGSPUNTEN

VOOR EEN NIEUWE COALITIE IN ZANDVOORT TOT MAART 2018

Kernpunten:

 1. Focus op inhoud en resultaat.
 2. De begroting 2017, inclusief de daarin opgenomen bestuuragenda, wordt uitgevoerd. Hetcoalitieakkoord uit 2014 komt hiermee te vervallen.
 3. Goed onderbouwde aanvullingen op de begroting, i.v.m. nieuwe coalitiepartners, wordenopgenomen in een oplegger bij de begroting, zie hierachter.
 4. De voorbereiding voor de ambtelijke samenwerking met Haarlem vanaf 1 januari 2018 zalnaar verwachting in 2017 veel ambtelijke en bestuurlijke capaciteit vergen. Daarom is terughoudendheid bij het oppakken van geheel nieuwe onderwerpen het parool. Daarom ook wordt er voor 2018 uitgegaan van een beleidsluwe begroting, vanwege deze transitie en vanwege de nieuw te vormen coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Opdracht: Onderlinge verhoudingen raad en raad/college verbeteren

 1. Rolopvatting en de invulling van de raad aanscherpen
 2. Inzet op verbetering van onderlinge verhoudingen: “hard op de inhoud, warm op de relatie”
 3. Negativiteit jegens elkaar in alle opzichten vermijden
 4. Beeldvorming van en het vertrouwen in de politiek in Zandvoort verbeteren
 5. Om de politiek en de inwoners beter met elkaar te verbinden: het opzetten van dialoogtafelsmet de inwoners en andere betrokkenen over de toekomst van Zandvoort.
 6. Koersvastheid in beleid nastreven, hoofdlijnen en geen details.

De oplegger bij de begroting van 2017

1. Samenwerking met Haarlem: communicatie

De ambtelijke samenwerking met Haarlem is gestoeld op kwaliteitsverbetering en toekomstbestendigheid van de bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort. De gemeente behoudt haar autonomie met veel ruimte voor eigenheid, oftewel “couleur locale”.

De coalitie hecht eraan dat, na een periode waarin er intensief gewerkt is aan de totstandkoming van het besluit m.b.t. de samenwerking met Haarlem, vanaf nu de inwoners van Zandvoort goed meegenomen worden in de uitwerking. Een goede uitleg is van belang, proactief zal contact worden gezocht met de inwoners over de effecten van de samenwerking met Haarlem. Daartoe zal een communicatieplan worden ontwikkeld.

2. Intergemeentelijke samenwerking: de plaats van Zandvoort in de regio

Zandvoort moet een belangrijke(re) rol spelen in de regio.

Bij intergemeentelijke samenwerking wordt gezocht naar een goede balans tussen het Zandvoortse belang en grotere algemeen belang (bijv. in de MRA, in de relatie met centrumgemeente Haarlem). Bestuurlijke aanwezigheid en herkenbaarheid is nodig om een regionale speler te zijn. Duidelijke doelen en koersvastheid in beleid zijn belangrijke randvoorwaarden. Ook hier is een goede uitleg aan de inwoners van belang over nut, noodzaak en resultaat.

3. Gemeenteraad: in positie brengen

De gemeenteraad moet meer in positie gebracht worden m.b.t. de kaderstelling voor (aanpassing van) beleid en projecten. Hierover zal door het college actief het gesprek met de raad worden aangegaan.

4. Strategische investeringsagenda

De raad zal van het college een voorstel krijgen voorgelegd met een prioritering in de strategische investeringsagenda.

5. Kerntakendiscussie: beëindigen

De kerntakendiscussie is mede gestart vanuit het oogpunt van bezuinigingen. Omdat de gemeentelijke financiën inmiddels op orde zijn en de algemene reserve op niveau is, is het vanuit dit perspectief niet nodig de kerntakendiscussie door te zetten.

De inhoudelijke gedachte achter de kerntakendiscussie – wat is de rol van de gemeentelijke overheid en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeenschap – wordt inmiddels op steeds meer beleidsterreinen ingevuld of besproken. Ook hiervoor is een apart traject niet meer nodig.

6. Projecten en beleidsstukken: voortgang

Het Watertorenplein heeft recent veel emotie opgeroepen in Zandvoort. De coalitie vindt het van belang dat desondanks met daadkracht gewerkt wordt aan een heldere koers met betrekking tot besluitvorming door de raad, uiterlijk in juni 2017. Het college zal, mede aan de hand van een kaderstellende consultatie van de raad, een nieuwe afweging van de planselectie maken.

Het uitgangspunt dat er geen ruimte is voor sociale woningbouw, vanwege het effect op de grondexploitatie, wordt geaccepteerd. Op basis van de uitgangspunten van het woningbouwprogramma zal er gezocht worden naar compensatie door middel van sociale woningbouw op een andere locatie. Nieuw Noord is daarbij in beeld. Er komt geen geheel nieuw participatieproces, maar de betrokkenen worden vanaf nu intensief meegenomen bij het vervolg.

 • Badhuisplein: de coalitie wil voortvarend doorgaan met dit project. Er volgt zo spoedig mogelijk een presentatie voor de raad.
 • Entree Zandvoort: de coalitie wil voortvarend doorgaan met dit project.
 • Bedrijventerrein Nieuw Noord: het voorontwerp bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage. De coalitie vindt het van belang om de combinatie wonen en bedrijventerrein nu z.s.m. te realiseren. Er wordt een projectplan geschreven om alle betrokken partijen te verbinden en voortvarend de planning te volgen.
 • De coalitie vindt het belangrijk dat de Toeristische Visie begin 2017 op de bestuurlijke agenda komt. De in 2017 benodigde 100.000 euro extra investering in toerisme en economie, met name voor de kwaliteit van de evenementen in Zandvoort, moet gelijktijdig met de vaststelling van de Visie beschikbaar gesteld worden, op grond van de argumenten die in de Visie zullen worden verwoord.
 • De knelpunten in het parkeerbeleid zullen worden benoemd en van een passende oplossing worden voorzien. Daarbij zijn dit de uitgangspunten: een voor de gebruikers begrijpelijk, betaalbaar, evenwichtig en faciliterend parkeerbeleid creëren, waarbij aan de hand van een evaluatie van het bestaande beleid op wijkniveau, in overleg met bewoners en ondernemers een eenvoudiger en doelmatiger alternatief moet worden gevonden, dat bestaande parkeerproblemen oplost en de verkeersproblematiek het hoofd biedt.

Zandvoort, 23 december 2016,

D66, N.P.L. van der Plas

CDA, C.J. Mettes

Gemeentebelangen Zandvoort, M.B.J. Demmers

Sociaal Zandvoort, W.O. Paap

Partij van de Arbeid, G.J.W. Toonen

Partij Veldwisch, J.F.W. Veldwisch

 

Bijlage: De wethouderskandidaten en de mogelijke verdeling van de portefeuilles

De gemeenteraad zal moeten besluiten over de omvang van de wethoudersformatie en de benoeming van de wethouders. Onderstaand de contouren van wat de raad zal worden voorgesteld.

Ten aanzien van de wethoudersformatie is uitgegaan van maximaal 3,3 fte, ingevuld door maximaal 4 wethouders. Iedere wethouder vertegenwoordigt tenminste 2 zetels in de raad.

De voorgestelde verdeling, met een voorlopige aanduiding van de portefeuilles, is als volgt:

Gerard Kuipers namens D66 – 1 fte (o.a. toerisme, economie, werkgelegenheid, bestuurlijke vernieuwing)

Gert-Jan Bluijs namens CDA/Veldwisch – 0,9 fte (o.a. financiën, wonen, zorg en welzijn/WMO, volkshuisvesting )

Michel Demmers namens GBZ – 0,7 fte (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, parkeren)

Gert Toonen namens PvdA/Sociaal Zandvoort – 0,7 fte. (o.a. groen en openbare ruimte, jeugd, sport, onderwijs, cultuur)

Als er nieuw college van burgemeester en wethouders is gevormd, zal daar over de portefeuilleverdeling worden besloten. Uitgangspunt bij de portefeuille- en de urenverdeling is het aantal zetels per partij, de zwaarte van de portefeuille en de continuïteit van bestuur.